Zhao, Chengyu, Yangpu Cheng, Jing Yu, Ling Li, Liangde A, Cunwei Shi, Shuncun Wang, and Sen Cui. 2018. “Neuropathic Pain: Epidemiology, Classification, Mechanisms, and Therapy”. Science Insights 2018 (2):1-6. https://doi.org/10.15354/si.18.re002.