Volume 36, Number 3, 2021

Review

Is Childhood General Anesthesia Exposure An Etiological Contributor to Cognitive Impairment?

Yi Tian, Peiyu Liu, Weisong Liu, Qiaojing Xu, Xiangkun Zhao
251-259