Volume 39, Number 3, 2021

Review

Future of Scholarly Publishing: A Perspective

Sandro Serpa, Carlos Miguel Ferreira, Ana Isabel da Silva Santos, Xiaoqiao Cheng, Alan C.K. Cheung, Longjun Zhou, Maria José Sá, Marta Pellegrini, Fuzhou Wang
353-360