Original Article

Crystalloid versus Colloid in Stabilizing Hemodynamic of Patients Undergoing Cesarean Section with Neuraxial Anesthesia A Randomized Controlled Trial

Shiqin Xu, Qingsong Zhao, Fuzhou Wang, Haibo Wu, Wei Wang, Dongying Fu, Yusheng Liu, Xian Wang, Fan Xia, Shanwu Feng, Xiaofeng Shen
1-13