##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published Oct 31, 2023

Yakup Subasi  

Abstract

The two most important affective skills that influence students’ success in a course are motivation and attitude. The desire to achieve a specific goal is related to motivation, while the experiences gained in the pursuit of that goal shape one’s attitude. The high motivation of students for a course is also an indicator of their positive attitudes toward that course. This study aims to determine the predictive power of 6th-grade middle school students’ attitudes toward the social studies course on their motivation to engage in this course. A correlational survey model was employed for this quantitative research. The participants in the study comprise 306 6th-grade middle school students enrolled in schools affiliated with the Republic of Türkiye Ministry of National Education during the 2022-2023 academic year. The “Social Studies Attitude Scale” and “Social Studies Motivation Scale” were used as data collection tools. The results of the multiple regression analysis revealed that the correlation between motivation and attitude varies depending on their dimensions. Moreover, it was observed that the predictive power of attitude on motivation differed across dimensions.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

Social Studies, Motivation, Attitude, Students

References
Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13:343-361.

Akdemir, Z. (2019). Sosyal bilgiler dersinde farklılaştırılmış öğretim yönteminin öğretmen ve öğrencilere etkisi: Bir eylem araştırması. Masters’ diss., Erciyes University, Kayseri.

Akhmadjonov, K. (2019). Özbekistan’daki üniversitelerde Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçe öğrenmeye ilişkin tutum ve motivasyonları: Taşkent örneği. Ph.D. diss., Sakarya University, Sakarya

Aksoğan, M., & Özdemir, O. (2022). Tutum ve motivasyonun akademik başarı üzerindeki etkilerinin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1):207-222.

Aktepe, V., Tahiroğlu, M., & Sargın, S. (2014). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181:259-272.

Altınışık, S. (2001). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarıları ve derse karşı tutumları. Masters’ diss., Yıldız Teknik University, İstanbul.

Altun, F., & Yazıcı, H. (2010). Öğrencilerin okul motivasyonunu yordayan bazı değişkenler, International Conference on New Trends in Education and their Implications, (11-13 November), Antalya-Türkiye.

Arcagök, S. (2016). Dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki özerklik desteği algılarının motivasyon, girişimcilik ve yaratıcılık ile ilişkisi. Masters’ diss., Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.

Başıbüyük, A., & Çıkılı, Y. (2002). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler coğrafya konularında çalışma yaprağı ve dilsiz harita kullanımının öğrenci motivasyon ve başarısı üzerine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16:29-38.

Ceylan, E., Sağırekmekçi, H., Tatar, E., & Bilgin, İ. (2015). Ortaokul öğrencilerinin merak, tutum ve motivasyon düzeylerine göre fen bilgisi dersi başarılarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1):39-52. DOI: https://doi.org/10.12780/uusbd.50837

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for The Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates. ISBN: 0805802835.

Coşkun, N., & Samancı, O. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda sosyal beceri düzeyi ile sosyal bilgiler dersine yönelik tutumların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 2(1):32-41.

Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Con-Ducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Pearson. ISBN: 0131367390.

Csizér, K., & Dörnyei, Z. (2005). Language learners’ motivational profiles and their motivated learning behavior. Language Learning, 55(4):613-659. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0023-8333.2005.00319.x

Çağlar, F. Ö. (2020). Üniversite düzeyinde İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin kültürlerarası yabancı dil öğretimine ilişkin tutumları. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 8(2):325-334. DOI: https://doi.org/10.29228/ijlet.40131

Çağlar, S. (2022). Sosyal bilgiler dersine yönelik tutumun sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyonu yordaması: Ortaokul öğrencileri üzerinde ilişkisel bir çalışma. Masters’ diss., Akdeniz University, Antalya.

Çalışkan, H., & Turan, R. (2010). Sosyal bilgiler dersinde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının derse yönelik tutuma etkisi. İlköğretim Online, 9(3):1238-1250.

Çelikkaya, T., & Ünal, Ç. (2009). Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2):197-212.

Çiftçi, B., & Kaya, M. T. (2012). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik algılarının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(4):500-511.

Deci, E. L., Ryan, R. M. (1985). Motivation and Self Determination in Human Behavior. Plenum Press. ISBN: 9780306420221.

Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6):627-668. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.6.627

Demir, A. (2010). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki (Şanlıurfa örneği). Masters’ diss., Harran University, Şanlıurfa.

Doğan, M. (2021). Ortaokul 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2):25-42.

Dörnyei, Z., & Ushioda, E. (2013). Teaching and Researching: Motivation. Routledge.

Durmaz, A. (2014). Sosyal bilgiler derslerinde etkinlik uygulamalarının öğrenci motivasyonuna etkisi. Masters’ diss., Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla.

Erdem, A. R., & Gözüküçük, M. (2013). İlköğretim 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin türkçe dersine yönelik motivasyonu ve tutumları arasındaki ilişki. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2): 13-24.

Ergin, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumları. Masters’ diss., Pamukkale University, Denizli.
Ergün, M. (2011). Sınıfta Motivasyon. Pegem Akademi. ISBN: 9786054282609. pp.119-135.

Faiz, M., & Karasu-Avcı, E. (2020). Academic motivation levels of secondary school students and their attitudes towards a social studies course. Review of International Geographical Education Online, 10(2):156-185. DOI: https://doi.org/10.33403/rigeo.693769

Fırat, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyon ve tutumlarının incelenmesi (Gölbaşı örneği). Masters’ diss., Adıyaman University, Adıyaman.

Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Pegem Yayınları. ISBN: 9786053642541.

Fidan, M., & Eren, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutum görünümleri ile eğitime ilişkin motivasyonları arasındaki ilişkiler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2):480-493. DOI: https://doi.org/10.16986/HUJE.2017024892

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How To Design and Evaluate Research in Education. McGraw-Hill. ISBN: 9780078097850.

Gökkaya, A. K., & Tural, A. (2012). Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı etkinliklerin öğrencilerin sosyal bilgiler dersine karşı olan tutumlarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(3):439-458.

Gömleksiz, M. N., & Kan, A. Ü. (2012). Sosyal bilgiler dersi motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(6):116-125.

Gömleksiz, M. N., & Kan, A. (2013). Sosyal bilgiler dersi tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2):139-148.

Gürşimşek, I. (2002). Öğretmen adaylarında öğrenmeye ilişkin motivasyonel inançlar ve strateji kullanımı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8:135-155.

Güven, B. (2008). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri, tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1:35-54.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2008). Educational Administration: Theory, Research, and Practice. McGraw-Hill. ISBN: 0078024528.
İlter, İ., & Çiğdem, Ü. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde 5E öğrenme döngüsü modeline dayali etkinliklerin öğrenme sürecine etkisi: Bir eylem araştirmasi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181:295-330.

İnalöz, A. B., & Yılmaz, K. (2023). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin Türkçe öğrenme tutumları ile Türkçe öğrenmeye yönelik motivasyon engelleri arasındaki ilişkiler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(1):62-76. DOI: https://doi.org/10.33206/mjss.1101078

İnceoğlu, M. (2010). Tutum, Algı ve İletişim. Beykent Üniversitesi Yayınları. ISBN: 9786055782696.

Kadıoğlu, H. (2007). Projeye dayalı öğrenme yaklaşımı’nın öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlarına ve görsel sunu uygulamalarına etkisi. Masters’ diss., Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kadıoğlu-Ateş, H., & Vatansever-Bayraktar, H. (2020). İlkokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumunun incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 83:41-69. DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.46823

Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. Evrim Yayınevi. ISBN: 9789755030029.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınları. ISBN: 9786055426583
Kelecioğlu, H. (1992). Güdülenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7):175-181.

Keskin, B. (2008). Çalışanların performanslarını arttırmada bir araç olarak motivasyon ve motivasyon teknikleri. Masters’ diss., Ankara University, Ankara.

Kılınç, E., & Dere, İ. (2015). 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sisteminde 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(3):989-1003.

Kodaz, A. F. (2016). İyimserlik, geleceğe yönelik tutum, akademik içsel motivasyon ve akademik doyum arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi. Ph.D. diss., Uludağ University, Bursa.

Korkut, F. (1994). İnsan İlişkilerinde Tutum ve Tavırların Önemi, İnsan İlişkileri Ders Kitabı. Ecem Yayınları.

Kulakaç, E. E. (2020). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin matematik motivasyonları ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Sakarya ili örneği. Ph.D. diss., Sakarya University, Sakarya.

Meral, E. (2013). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Masters’ diss., Atatürk University, Erzurum.

Narmanlı, E. (2019). Arcs motivasyon modelinin sosyal bilgiler öğretiminde öğrencilerin akademik başarılarına ve motivasyon düzeylerine etkisi. Masters’ diss., Atatürk University, Erzurum.

Özaydınlık, K. B., & Aykaç, N. (2013). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının güdülenme kaynakları ve sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3):41-55.

Özkal, N. (2013). Sosyal bilgiler dersine yönelik olumlu tutumların özyeterlik inançlarına göre yordanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2):399-408.

Özkal, N., Güngör, A., & Çetingöz, D. (2004). Sosyal bilgiler dersine ilişkin öğretmen görüşleri ve öğrencilerin bu derse yönelik tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 40(40):600-615.

Öztürk, C., & Baysal, N. (1999). İlköğretim 4-5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(6):11-20.

Polat, T. (2019). Öğrenme sürecinin önemli bir parçası olan motivasyonun öğrencilerin olumsuz davranışlarına etkisinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Masters’ diss., Cumhuriyet University, Sivas.

Pullu, E. K., & Gömleksiz, M. N. (2020). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin Covid-19 pandemi sürecinde çevrimiçi öğrenmeye ilişkin hazır bulunuşluk ve tutum düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, (Salgın Sürecinde Türkiye’de ve Dünyada Eğitim), 757-782. DOI: https://doi.org/10.37669/milliegitim.788019

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25:54-67. DOI: https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020

Saracaloğlu, A. S., Akamca, G. Ö., & Yeşildere, S. (2006). İlköğretimde proje tabanlı öğrenmenin yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3):241-260.

Sarıtepeci, M., & Çakır, H. (2014). Harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine karşı motivasyon ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(35):115-129. DOI: https://doi.org/10.9779/PUJE635

Şimşek, H., & Demir, A. (2012). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları ve öğrencilerin tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2):1-19.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. Pearson Education Limited. ISBN: 0205890814.

Tahiroğlu, M. (2015). Arcs motivasyon modeli’nin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyonlarına ve başarı düzeylerine etkisi. Türk Dünyası Dergisi, 7(2):261-285.

Tay, B. (2004). Sosyal bilgiler dersinde anlamlandirma stratejilerinin yeri ve önemi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2):1-12.

Tay, B., & Akyürek-Tay, B. (2006). Sosyal bilgiler dersine yönelik tutumun başarıya etkisi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1):73-84.

Tosun, Z. D. (2011). Biyoloji dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Ph.D. diss., Gazi University, Ankara.

Tosun, M., & Nalçacı, A. (2023). Öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyonları ile derse yönelik tutumlarına ilişkin görüşleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1):173-188. DOI: https://doi.org/10.18026/cbayarsos.1116261

Tuncer, M., & Yılmaz, Ö. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve kaygılarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2): 47-64.

Vallerand, R. J., Fortier, M. S., & Guay, F. (1997). Self-determination and persistence in a real-life setting: Toward a motivational model of high school dropout. Journal of Personality and Social Psychology, 72(5):1161-1176. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.72.5.1161

Yalman, E., & Çiftçi, B. (2019). Sosyal bilgiler eğitiminde birleştirme II tekniğinin akademik başarı tutum ve kalıcılığa etkisi. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 2(2):31-50.

Yerlikaya, İ. (2014). İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin eğitime ilişkin motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi, 19:773-795. DOI: http://dx.doi.org/10.14225/Joh602

Yıldırım, F. (2013). Elâzığ bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ve motivasyon düzeylerine ilişkin görüşleri. Masters’ diss., Fırat University, Elazığ.

Yılmazer, A., & Demir, S. B. (2014). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ve sosyal bilgiler öğretmenine karşı tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 9(2):1705-1718. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6449

Yüce, S. (2008). Taşımalı eğitim-öğretim yapan ilköğretim okullarındaki II. kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Masters’ diss., Gazi University, Ankara.

Zengin, E., & Ulaş, A. H. (2021). Drama ile eğitimin dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin motivasyonları ve tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 12(24):353-376.
How to Cite
Subasi, Y. (2023). Investigation of the Relationship between Middle School Students’ Motivation and Attitudes toward Social Studies. Science Insights Education Frontiers, 18(2), 2927–2944. https://doi.org/10.15354/sief.23.or422
Section
Original Article