Conference of Rural Revitalization and Rural Education Community Construction 2021

Tao Xingzhi Study Association of China & Huzhou University

May 28-30, 2021, Huzhou, Zhejiang Province, China

Meeting Abstract

Top Teachers’ Workshop

Liangbin Yi, Wei Xu
8